Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin korzystania z Karty Podarunkowej

I. Definicje:

 1. Wydawca – Militaria.pl sp. zo.o. sp.k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77.
 2. Sklep stacjonarny – Stacjonarny salon sprzedaży Militaria.pl, pełna lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem: https://www.militaria.pl/sklepy.xml.
 3. Karta Podarunkowa – papierowy bon towarowy Wydawcy na okaziciela o indywidualnym numerze identyfikacyjnym, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wydrukowanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji i odebrana rabatu na zakupu o określonej wysokości w Sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 4. Nabywca  ̶ osoba, która w Sklepie stacjonarnym otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 5. Użytkownik  ̶ posiadacz Karty Podarunkowej.
 6. Produkty  ̶ rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów w Sklepie za pomocą Kart Podarunkowych.
 2. Środki z Karty Podarunkowej można wykorzystać w Sklepach stacjonarnych.
 3. Karta Podarunkowa nie funkcjonuje w sklepie internetowym www.militaria.pl.
 4. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej.
 5. Karty Podarunkowe dostępne są o wartości: 50 zł, 100 zł i 200 zł.
 6. Pracownik Sklepu na każdej wydanej Karcie Podarunkowej umieszcza indywidualny numer seryjny, który jest tożsamy z numerem paragonu, na podstawie którego Nabywca otrzymuje Kartę Podarunkową.
 7. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po wydaniu Karty Podarunkowej przez pracownika sklepu do nabycia każdego produktu z oferty Sklepu stacjonarnego Militaria.pl w okresie ważności Karty Podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części oraz nie podlega zwrotowi.
 9. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku realizacji transakcji za pośrednictwem Karty Podarunkowej w sytuacji, kiedy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a Wydawca nie będzie miał informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie ważna.
 10. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 11. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej wydania, ustalonego na podstawie punktu 6. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 8 powyżej.

 

III. Korzystanie z Karty Podarunkowej.

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie stacjonarnym wyłącznie ważne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe wydane przez Wydawcę i oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
 2. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Produktów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Produkty w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.
 3. Płatność Kartą Podarunkową oznacza rabat w wysokości kwoty nominalnej umieszczonej na karcie. Produkty wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę rabatu wynikającego z realizacji Karty Podarunkowej, jednak kwota na dokumencie sprzedaży nie może być mniejsza niż 0,01 zł (jeden grosz).
 4. Przy realizacji Karty Podarunkowej podczas zakupu Produktu, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna.
 5. Karta Podarunkowa nie może być realizowana częściowo, po wydaniu produktów Nabywca i Użytkownik mają obowiązek przekazać Kartę Podarunkową Wydawcy.
 6. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny dopłacając gotówką lub za pomocą karty płatniczej w sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty Podarunkowej.
 7. W wypadku gdy cena towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest wyższa niż jej wartość nominalna Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać w ramach tej transakcji inną Kartę Podarunkową.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. uszkodzenia Karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym identyfikację Karty Podarunkowej, stwierdzenie okresu jej ważności itd.
 9. Towary zakupione z wykorzystaniem Kart podarunkowych nie podlegają zwrotom.

 

zamknij