Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Unboxing Militaria.pl

Regulamin promocji

§1 Organizator

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące promocji „#unboxing Militaria.pl” – zwanego dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Militaria.pl sp. z o.o. sp. k., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, NIP: 897-175-07-36, KRS: 0000323826, właściciel marki Militaria.pl zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 §2 Miejsce i czas trwania Promocji

 1. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Militaria.pl i ma charakter ogólnopolski.
 2. Promocja trwa od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 §3 Uczestnik

 1. W promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która posiada zarejestrowane konto w Klubie Stałego Klienta Militaria.pl, która postąpi zgodnie z zasadami paragrafu kolejnego.

 §4 Zasady udziału w Promocji 

 1. Udział w promocji jest dobrowolny.
 2. W czasie trwania Promocji należy zakupić dowolny produkt lub produkty poprzez stronę internetową www.militaria.pl
 3. W czasie trwania Promocji zamieścić na portalu www.youtube.com Film ukazujący rozpakowanie przesyłki z ww. zamówieniem oraz recenzję jej zawartości.
 4. Zamieszczony Film należy opatrzyć tytułem  „... - #unboxing Militaria.pl”, przy czym w wykropkowane miejsce należy wpisać nazwę recenzowanego produktu (przykładowy tytuł: Multitool Leatherman Wingman - #unboxing Militaria.pl). W przypadku zamówienia na większą ilość produktów Uczestnik Promocji może wybrać nazwę jednego produktu, która zostanie zamieszczona w tytule Filmu.
 5. W opisie Filmu należy zamieścić link do produktu na stronie Militaria.pl, który jest przedmiotem Filmu
  np."Unboxing zamówienia z Militaria.pl, przedstawiany produkt: https://www.militaria.pl/leatherman/multitool_leatherman_wingman_z_kabura_832523_p102454.xml)". W przypadku zamówienia na większą ilość produktów w opisie Filmu należy uwzględnić wszystkie omawiane produkty.
 6. Film na portalu YouTube należy udostępnić publicznie.
 7. Za pośrednictwem konta w Klubie Stałego Klienta na Militaria.pl należy ocenić produkt i w zakładce „opinie” w polu „Podaj adres filmu na Youtube” wkleić adres opublikowanego przez siebie Filmu.
 8. Akceptując zasady udziału w Promocji oraz wszystkie zapisy niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i prawa pokrewne do zgłoszonego Filmu, a także wyraża zgodę na pełne wykorzystanie przesłanego Filmu przez Organizatora w celach marketingowych.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Filmów, jednakże Bonus w punktach może zostać przyznany tylko raz.
 10. Nie będą brane pod uwagę Filmy lub opinie, które naruszają regulamin sklepu Militaria.pl (https://www.militaria.pl/regulamin.xml) lub których charakter może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje w szczególności:
  1. zawierają wulgaryzmy lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe,
  2. zawierają nawoływanie do dyskryminacji lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, wyznaniowym, czy też ze względu na płeć lub orientację seksualną,
  3. naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. zawierają treści pornograficzne lub erotyczne.

§5 Bonus

 1. Każdy Uczestnik, który spełni kryteria zawarte w §4 otrzyma Bonus w postaci 50 punktów KSK.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wymiana punktów KSK na ekwiwalent pieniężny.
 3. Bonus zostanie dodany na koncie KSK Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia Filmu.

 §6 Prawa autorskie i prawa pokrewne do Filmów

 1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Filmu Uczestnik oświadcza, że:
  1. Przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i prawa pokrewne do Filmu zgłoszonego do Promocji.
  2. Uczestnik zapewnia, iż w Film nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Filmu w zakresie tych praw przez Organizatora.
  3. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
  4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia Filmu udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z Filmu oraz do wykonywania autorskich praw zależnych do Filmu, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Promocji lub działań marketingowych Organizatora.

 §7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 28 RODO, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
 5. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 §8 Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, muszą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „#unboxing – reklamacja” lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres zapytania@militaria.pl, nie później niż 30 dni od otrzymania Bonusu lub od dnia, w którym Bonus powinien zostać przyznany
 2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, nazwę konta w Klubie Stałego Klienta za pośrednictwem, którego zostało dokonane zgłoszenie do Promocji, adres do korespondencji, nr telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.

 §9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.militaria.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Koordynatorem Promocji ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl
 4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Promocją rozwiązywane będą przez Organizatora i Uczestników polubownie. W razie niedojścia do porozumienia w tym trybie w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez jedną ze stron do polubownego załatwienia sprawy, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora
 6. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.militaria.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.
zamknij